top of page

Brief: BAWE torpedeert gesprek met SOVW

Geachte leden van de raad, geacht college,

Door middel van deze brief willen wij u op de hoogte brengen van een aantal recente ontwikkelingen aangaande het windturbineproject Avinkstuw.


3 juni jl. hebben wij, een afvaardiging van SOVW, een gesprek gevoerd met de wethouder en twee beleidsambtenaren over het project Avinkstuw. Het was een open en constructief gesprek waarbij de wethouder ons heeft gevraagd of wij bereid waren om met de initiatiefnemers (BAWE) in gesprek te gaan. De wethouder zou hierbij optreden als “scheidsrechter”. Wij hebben toen aangegeven dat we dit eerst met elkaar wilden bespreken en er later op terug zouden komen.


Op 3 juli jl. ontvangen wij van de beleidsambtenaar, die ook aanwezig was bij het gesprek van 3 juni jl., de volgende mail:

“Een aantal weken geleden hebben we een gesprek gehad met wethouder Teselink en een aantal vertegenwoordigers van actiegroepen tegen het windenergieproject Avinkstuw. De wethouder heeft toen aangeboden om een gesprek te initiëren tussen de initiatiefnemers en de aanwezigen. Hebben jullie daar inmiddels over nagedacht? Hoor graag jullie reactie.”


Een aantal weken geleden hebben wij telefonisch contact opgenomen met de wethouder waarin wij hem hebben gemeld dat wij bereid zijn om met de initiatiefnemers in gesprek te gaan. De wethouder was positief over ons bericht en meldde ons dat hij dit intern met zijn ambtenaren zou oppakken en één van hen contact met ons zou opnemen. Aldus geschiedde. Ons werd een aantal data doorgegeven waarop het gesprek zou kunnen plaatsvinden, waarbij gekozen is voor donderdag 24 september. Tevens werd ons gevraagd welke issues/vragen wij wilden inbrengen. Dit hebben wij gedaan. Hierover heeft ook diverse keren telefonisch afstemming plaats gevonden met de regisseur wijk en kern-gericht werken, onder zijn leiding zou het gesprek plaats vinden.


Wij hebben besproken en ook gemaild dat het voor ons belangrijk is dat we een open gesprek hebben met het voltallige bestuur van de BAWE waarin wij onze zorgen willen delen, willen laten weten wat er leeft onder de omwonenden en de wijze waarop wordt gecommuniceerd. Daarnaast hebben we een aantal zaken genoemd die sowieso besproken moeten worden, zoals:

  • In welke fase zitten we nu? Er is namelijk verwarring aan onze kant. De voorzitter van BAWE meldt ons namelijk enige tijd geleden per mail dat we al in het participatieproces zitten en de gemeente geeft aan dat dit proces nog niet is begonnen.

  • De verslaglegging van de informatieavonden (we hebben nog steeds geen notulen ontvangen).

  • Waarom zijn niet alle omwonenden uitgenodigd voor de informatieavonden?

  • De actuele status rondom de grondeigenaren.

  • Zijn de locaties definitief?

  • Wie is nu formeel onze gesprekspartner? De stichting of de coöperatie?

De programmanager kon zich vinden in ons voorstel. Op onze vraag wie er bij het gesprek aanwezig zouden zijn kregen wij alsmaar geen antwoord.


Dinsdag 22 september jl. rond 17.00 uur ontvingen wij een mail van de gemeente waarin wordt gemeld dat namens BAWE de heren Beusink en te Grotenhuis aanwezig zullen zijn en dat er daarnaast twee verantwoordelijken van de Windunie meekomen, te weten:

  • Jennie Tissingh (communicatie/participatie)

  • Wim van Beuzekom (communicatie/participatie)

<tekst gaat verder onder foto>

BAWE en Windunie met op de achtergrond de kleine windmolens (qua hoogte 56% van Plan Avinkstuw) in Aalten

We waren totaal verbaasd. Dit is niet wat wij hadden afgesproken. Dit is niet wat wij van het gesprek,

op initiatief van de gemeente, hadden voorgesteld. Wij wilden een open gesprek en moeten nu in

gesprek met een gehalveerd BAWE bestuur en 2 professionals van de commerciële marktpartij Windunie

en dan ook nog onder valse voorwendselen. Jennie Tissingh is als projectmanager bij de Windunie

werkzaam en niet als communicatie medewerkster. Twee personen die voor ons volslagen onbekend

zijn. Dit moeten wij via de mail, 2 dagen voor het gesprek, vernemen van de gemeente. Geen

toelichting waarom de samenstelling van de groep is gewijzigd en geen toelichting waarom er mensen

van de Windunie aanschuiven. Dit vindt men kennelijk de normaalste zaak van de wereld.


Het voelt voor ons als een overval, alsof we in een val zijn gelokt. Wij zijn leken op het gebied van

windturbines en hebben ons in zeer korte tijd enorm moeten verdiepen in deze complexe materie.

Wij hebben diverse avonden bij elkaar gezeten om dit, voor ons zeer belangrijke gesprek, goed voor

te bereiden. Nu worden wij in een gesprek tegenover 2 professionals gezet, naast een gehalveerd bestuur,

die ons van alle kanten kunnen overtroeven. Dit is geen level playing field. Wij nemen toch ook

niet onze advocaat mee naar het gesprek?


Zijn wij naïef en hadden wij beter moeten weten? Nee, wij konden niet beter weten. De gemeente

heeft zelf als doel gesteld voor dit gesprek: “de gemeente wil een goed gesprek/dialoog faciliteren

tussen uw stichting en de BAWE over de vragen die naar elkaar leven in dit initiatief.” Dit hebben we

zelfs zwart op wit staan.


Van een gelijkwaardig gesprek is nu geen sprake (meer). Wij vinden dit een gemiste kans. Dit doe je

toch niet? Afspraken worden met voeten getreden. Ook de coöperatie begrijpen we niet. Is dit wat

we noemen een lokale club die graag een goede buur wil zijn? Die niet eens bereid is om als voltallig

bestuur met ons in gesprek te gaan? Waarbij de voorzitter, de heer te Grotenhuis, ons telefonisch al

heeft laten weten geen trek te hebben in een gesprek met ons omdat we het toch niet met elkaar

eens worden. Zijn wij zo onbelangrijk in dit proces?


Wij hebben gehoor gegeven aan de oproep van de gemeente om in gesprek te gaan met de initiatiefnemers

op basis van gelijkwaardigheid, onder leiding van de programmamanager, waarbij de gemeente

(wethouder en beleidsambtenaar) als toehoorder bij het gesprek aanwezig zouden zijn.


Als klap op de vuurpijl lezen wij vandaag (woensdag 23 september) in de krant dat de Windunie met

de omwonenden, belangengroepen, de vogelwerkgroep, enzovoort in gesprek gaat. Wij lezen dit

één dag voor ons gesprek!! De Windunie gaat in gesprek met ons?? In welke fase van het proces zijn

we nu beland? Is er nu een overeenkomst met de grondeigenaren? De Windunie is toch niet onafhankelijk

en dient toch maar één doel? Wij begrijpen het niet meer. In deze fase dient men toch een

onafhankelijke procesbegeleider naar voren te schuiven? Dit zien wij ook bij andere projecten in den

lande (ja, wij doen ook ons huiswerk).


Wij vinden het ronduit respectloos hoe er met ons wordt omgegaan. Het voltallige bestuur van BAWE

weigert om met ons in gesprek te gaan. Zij hebben niet eens het fatsoen om eerst het gesprek met

ons af te wachten. Nee, zij zoeken (wederom) de media als eerste op om daar hun plannen te presenteren.

Omwonenden moeten het (wederom) via de krant vernemen en dan moeten zij ook nog

beschikken over een abonnement op de Tubantia.


De Windunie bepaalt samen met de BAWE de spelregels. En het ergste van dit alles is, dat dit met

goedkeuring en onder supervisie van de gemeente gebeurt. Een gesprek met een gehalveerde BAWE en 2 professionals van de Windunie zit er nu niet meer in, wij zien hier noodgedwongen vanaf. De basis ontbreekt.


Wij, de omwonenden, voelen ons op geen enkele wijze gehoord. Wij hadden nog enige hoop dat de

gemeente naar ons zou luisteren. IJdele hoop, blijkt nu. Wat vindt u van dit proces? Laat van u horen, u bent onze volksvertegenwoordiger! Wij verzoeken de raad dringend om dit onderwerp op korte termijn op de raadsagenda te zetten.


Geachte leden van de raad, geacht college, doe ons dit niet aan!


Met vriendelijke groet,


Bestuur SOVW,

Han Meerbeek

Wilco van Wijck

Karin Langendonk

Ton Blankenstein

Eric Jonkers


PS Graag willen wij bijgevoegd artikel bij u onder de aandacht brengen. De schrijver is nauw betrokken

geweest bij de totstandkoming van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI).

https://stadszaken.nl/artikel/2642/friso-de-zeeuw-39-reset-de-res-39

265 weergaven0 opmerkingen
bottom of page