top of page

College van Rijksadviseurs presenteert 'Via Parijs', een verkenning naar klimaatneutraal NL in 2050

"We kunnen nu de koers bepalen en met elkaar de kans grijpen de noodzakelijke energietransitie in te zetten voor verbetering van onze leefomgeving. In deze publicatie wil het College van Rijksadviseurs laten zien dat ons land ‘Via Parijs’ rijker, schoner en hechter kan worden. We tonen een mogelijk toekomstbeeld voor 2050 dat voortkomt uit ruimtelijke overwegingen én de logica van systemen. Daarmee biedt het inspiratie voor een aantrekkelijk postfossiel Nederland."


Opvallend in deze verkenning: Windturbines op land alleen in clusters. Géén windturbines in de Achterhoek.


(tekst gaat verder onder afbeelding)

Achterhoek: Geen windturbines, wel zon op (bedrijfs-)daken


Download hier het rapport:

20191014_ViaParijs_Leesversie_lowres (2)
.
Download • 21.81MB

"De RES-en zijn een waardevolle eerste stap op weg naar ‘Parijs’. Vanuit ruimtelijk oogpunt is het goed om de opgave van de energietransitie ook op landelijke schaal te benaderen. Waar leveren zon en wind het meeste op? Wat zijn vanuit integraal en ruimtelijk perspectief bezien de beste locaties? Hoe ziet de verduurzaming van de landbouw eruit? Hoe gaan we bodemdaling en daarmee samenhangende CO 2 -uitstoot in veengebieden tegen? Hoe koppelen we mobiliteit en verstedelijking?"


  • Kies voor het maximaal benutten van de Noordzee, daar waait het het hardst, daar is in potentie veel ruimte beschikbaar en daar is de visuele impact en overlast in directe woonomgeving van mensen beperkt. Investeringen en schaalvoordelen kunnen bovendien gedeeld worden met buurlanden. (zie ook adviespunt 4e).

  • Concentreer de productie van windenergie op land zo veel mogelijk in een beperkt aantal grootschalige clusters, waar het het meest en hardst waait, in grootschalige, rationele landschappen die de turbines qua maat en schaal kunnen dragen. Dit voorkomt landschappelijke fragmentatie door kleine windparken, waarbij bovendien een heel fijnmazig en dus duur netwerk moet worden aangelegd. Voorwaarde voor grootschalige clustering is maatschappelijk draagvlak in de regio (zie adviespunt 3)"

Wat uiteindelijk belangrijk is dat het gaat om een energieneutraal Nederland in 2050, niet om een energieneutraal Berkelland of een energieneutrale Achterhoek. Dat is geen doel op zich. Berkelland en de Achterhoek moeten natuurlijk wel bijdragen, maar op een manier waardoor de regio in de kracht benut gaat worden. In dit rapport dus een kijkje in de toekomst door het college van rijksadviseurs. Directe link: Via Parijs | Publicatie | College van Rijksadviseurs

128 weergaven0 opmerkingen
bottom of page