top of page

Landelijke politiek: Alleen nog windturbines mét draagvlak inwoners

Nu het stof van de landelijke verkiezingscampagnes begint neer te dalen is het goed om eens in te zoomen op wat de landelijke politieke partijen eigenlijk vinden van het onderwerp 'windturbines op land'. Hoe verhouden de standpunten van de Berkellandse politiek zich tot de landelijke standpunten? Iets wat bijvoorbeeld CDA raadslid Frank Jonk zich openlijk afvroeg in de raadsvergadering van 14-10-2020.


Veel partijen in de landelijke politiek praten over draagvlak. Maar daarnaast zijn er meer opvallende landelijke standpunten waarvan wij ons afvragen hoe de lokale politiek die precies vertaalt naar de Berkellandse situatie.


(tekst gaat verder onder afbeelding)

CDA leider Hoekstra in gesprek met een inwoner van Meeden


CDA

" Bij aanleg van grote windmolens en zonneparken wordt altijd als eerste de directe omgeving geraadpleegd." Daarnaast geeft partijleider Hoekstra (Stemmen van Nederland, 14-03-2020) aan dat "het CDA bereid is minder windmolens te plaatsen als er geen draagvlak is onder inwoners en dat de afstand van windmolens tot woonkernen wel degelijk uitmaakt."


"CDA pleit voor een realistischer tempo in de uitvoering. De klimaatplannen zijn geformuleerd voor 2030 en 2050. We hebben dus een generatie de tijd om alle doelen te realiseren. Die tijd moeten we nuttig gebruiken, door nu te doen wat kan en nodig is en andere maatregelen uit te smeren over de komende decennia."


Berkelland: Als we bovenstaande zouden vertalen naar Berkelland, dan zou de doelstelling 'Energieneutraal in 2030' geen noodzaak moeten zijn voor het CDA. Men zou zelfs moeten pleiten voor een realistischer tempo. Daarnaast zouden plannen gemaakt moeten worden mét de directe omgeving i.p.v. dat deze overvallen wordt door initiatiefnemers. (SOVW deed eerder al vergelijkbare voorstellen in het position paper)


Plan Avinkstuw: Plan Avinkstuw kan, op basis van de landelijke CDA standpunten, inmiddels wel worden afgeschoten, het draagvlak onder de inwoners in de directe omgeving voor dat plan heeft immers het vriespunt bereikt, mede door de handelswijze van de initiatiefnemers. Naast de ligging in het hart en meest overlastgevende gebied (12.500 inwoners) van Berkelland, gezien de zeer geringe afstand tot meerdere woonkernen.


CDA Berkelland (8 zetels) beperkt zich vooralsnog tot de uitspraak 'hinder tot een minimum beperken' als het gaat om windturbines. Wel heeft CDA Berkelland de herijking van RODE geïnitieerd, samen met coalitiepartijen VVD en GB, waarin gekeken moet worden naar evt. nieuwe kaders/randvoorwaarden. Evt. plannen kunnen beoordeeld worden op het nieuwe RODE beleid.


VVD

VVD: "Windparken het liefst alleen op zee. Voor het bouwen van zonneparken en windmolens op land is het creëren en verkrijgen van draagvlak onder de lokale bevolking een voorwaarde."


Mark Rutte: "Als de politiek te hard van stapel loopt, valt het draagvlak weg onder het klimaatbeleid en dan zijn we verder van huis (zie Ijburg - Amsterdam)"


Berkelland: Als we bovenstaande zouden vertalen naar Berkelland, dan zou de doelstelling 'Energieneutraal in 2030' geen noodzaak moeten zijn voor de VVD. De lijsttrekker van de VVD wijt zelfs het verdwijnen van het draagvlak aan het hebben van té hoge doelstellingen. (SOVW wees hier eerder ook al op: Artikel: 'Té hoge ambitie is groot risico voor draagvlak')


Plan Avinkstuw: Plan Avinkstuw kan, op basis van de landelijke VVD standpunten, inmiddels wel worden afgeschoten, het draagvlak onder de inwoners in de directe omgeving voor dat plan heeft immers het vriespunt bereikt, mede door de handelswijze van de initiatiefnemers.


VVD Berkelland (4 zetels) geeft aan dat men worstelt met het onderwerp 'evt. toepassing van windturbines in de Berkelland' en wijst ook op de herijking van RODE. Geen beoordeling van Plan Avinkstuw voor de herijking. VVD vraagt aandacht voor landelijke beleidsontwikkelingen en wat dit betekent voor de gemeente Berkelland. (Hans Boxem, Raadsvergadering 14-10-2020).VVD leider Rutte valt Klaver (GroenLinks) aan op het afkalvende draagvlak in Amsterdam


D66

"Windparken bij voorkeur op zee. Door windmolenparken en zonne-energievelden bij elkaar te plaatsen op een aantal plekken in het land, beperken we de overlast en beschermen we het uitzicht over het landschap."


"Gemeenten kunnen constructief meedenken over geschikte locaties en een participatie/inspraakproces inrichten."


Berkelland: Als we bovenstaande zouden vertalen naar Berkelland, is het maar de vraag of de Achterhoek überhaupt een logische plek is voor windturbines. Daarnaast is clustering een uitgangspunt bij het bepalen van locaties, om overlast te beperken. De gemeente dient regie te nemen bij het bepalen van locaties (SOWV stelt o.a. clustering en gemeentelijke regie (o.b.v. een windladder) voor in het position paper).


Plan Avinkstuw: Plan Avinkstuw en de rol van de gemeente hierin voldoet in vrijwel geen enkel opzicht aan de landelijke standpunten van D66.


D66 Berkelland (4 zetels) heeft zich regelmatig uitgelaten over Plan Avinkstuw. Wat D66 Berkelland betreft gaat Plan Avinkstuw direct van tafel.


PVDA

"Voor toepassing van windenergie", maar geen concrete uitspraken in verkiezingsprogramma/-campagne

PVDA Berkelland (2 zetels) is falikant tegen Plan Avinkstuw en pleit voor een scan van het Berkellandse grondgebied voor het bepalen van de beste locaties voor grootschalige opwek van windenergie in onze gemeente. De gemeente dient daarin zelf regie te nemen (SOWV stelt o.a. gemeentelijke regie in de locatiebepaling (o.b.v. een windladder) voor in het position paper).


GroenLinks

Jesse Klaver: "Zo min mogelijk windmolens op land (Stemmen van Nederland, 14-03-2020) , windmolens op land niet door de strot van mensen duwen. Het gaat om het overleg met mensen, de plek in het landschap."

GroenLinks Berkelland (2 zetels) geeft regelmatig aan niet gelukkig te zijn met hoe e.e.a. verloopt rondom het initiatief Plan Avinkstuw. GroenLinks vraagt daarnaast met klem aandacht voor de gezondheid van onze inwoners en vraagt meer regie van de gemeente Berkelland. Wijst verder op de herijking van RODE voordat plannen worden beoordeeld.


BBB

Een nieuwe partij, die met 1 zetel het nationale parlement betreedt. Maar de BoerBurgerBeweging behaalde wel 8% van de stemmen in de gemeente Berkelland en snoepte daarmee een groot aandeel van het CDA electoraat weg in onze gemeente. Er gaan ook geruchten dat de BBB ook als lokale partij wil gaan deelnemen in onze gemeente. Vandaar een vermelding waard.


BBB is geen voorstander van het volplempen van Nederland met windmolens. "De stem van de burger wordt tussen verkiezingen door gehoord bij belangrijke besluitvorming (bijvoorbeeld) over zijn leefomgeving. Dit gebeurt bijvoorbeeld via (lokale of regionale) referenda en/of volkspeilingen. Te denken valt aan een volkspeiling bij de aanleg van mega-zonneparken of windmolens in het buitengebied en op de Noordzee en in het IJsselmeer."


Lokale partijen

In Berkelland hebben we twee lokale partijen in de gemeenteraad, deze lokale fracties hebben uiteraard geen landelijke lijn waarmee we e.e.a. kunnen vergelijken.


GemeenteBelangen Berkelland (5 zetels) geeft aan dat een locatiekeuze met voldoende draagvlak van belang is en maakt zich zorgen over het gezondheidsaspect.


Ondernemend Berkelland (2 zetels) heeft zich meermaals tegen Plan Avinkstuw uitgesproken en ziet meer in windturbines langs infrastructuur (grote wegen etc.) of anders een kleine kerncentrale.


SOVW

SOVW heeft inmiddels al een aantal concrete voorstellen gedaan hoe evt. draagvlak voor de energietransitie te vergroten door goed te kijken naar de opgave (wat moeten we eigenlijk bijdragen volgens het klimaatakkoord?) en verstandige plaatsing van evt. windturbines en mogelijke participatie/compensatie. Lees meer in ons rapport: Informatie (Position Paper RODE)

111 weergaven0 opmerkingen
bottom of page