top of page

Reactie SOVW n.a.v. e-mail BAWE/WindUnie

Geachte mevrouw Tissingh, heer van Beuzekom, We hebben met grote verbazing kennis genomen van uw reactie d.d. 16 december 2020. Op een onjuiste manier linkt u gebeurtenissen en feiten aan elkaar en laat u belangrijke relevante informatie achterwege. U noemt dat u een afspraak wilt nakomen betreffende het voeren van vervolggesprekken. Wat u niet meldt is dat het gaat om een toezegging die door u in juni 2020 is gedaan, waarbij u meldde dat de gesprekken al in september 2020 gevoerd zouden worden en waarbij op dat moment al metingen verricht zouden zijn met betrekking tot geluid en slagschaduw. Deze afspraak had u in september 2020 moeten nakomen (u rekt dit op naar december 2020, waarbij wij overigens nu ook vaststellen dat er nog steeds geen metingen zijn verricht). Het gaat ons niet om een drukke decembermaand – dat maakt u ervan - maar het feit dat de gesprekken net vóór Kerst plaatsvinden en dit in relatie tot corona waardoor de feestdagen al extra (emotioneel) beladen zijn. We hadden op meer inlevingsvermogen van uw kant gerekend. Daarnaast zijn de te voeren gesprekken sinds oktober 2020 in een volledig ander daglicht komen te staan. Het college heeft een raadsbrief naar de raad gestuurd waarin het college meldt dat er aanvullende kaders voor RODE worden opgesteld. Door deze gewijzigde omstandigheden zijn gesprekken met de omwonenden nu niet meer aan de orde. In de ledenwerf mail van Remco Janssen van 4 december jl. naar zijn eigen klantenkring wordt ten onrechte gemeld dat 3 à 4 (cluster) locaties in Berkelland nodig zijn om het aantal noodzakelijke windturbines te realiseren. Wij storen ons aan deze onjuiste informatie waarmee het bestuur van de BAWE en u de inwoners bewust op het verkeerde been zetten en daarmee suggereert alsof er geen (betere) alternatieven zijn. Deze zijn er namelijk wel en het aantal windturbines dat in Berkelland noodzakelijk is varieert tussen de 5 en 8. Door het verdwijnen van een belangrijke laagvliegroute over Berkelland zijn er veel geschiktere locaties beschikbaar in Berkelland. Locaties die zich op een veel grotere afstand van woonkernen bevinden, die vele malen dunner bevolkt zijn, die gelegen zijn naast bestaande infrastructuur en waarbij clustervorming mogelijk is met buurgemeenten; dit is in lijn met de uitgangspunten van de RES Achterhoek en de provincie Gelderland waarbij zij een duidelijke voorkeur uitspreken voor 1 geconcentreerd gebied. Dit laatste is mogelijk in Berkelland en dit betekent dat het plan Avinkstuw - in het centrum van Berkelland waarbij 12.500 inwoners direct overlast gaan ervaren - ongeschikt, onwenselijk en daarmee niet nodig om de duurzaamheidsdoelen te halen. De RES Achterhoek schrijft nadrukkelijk voor dat locatiekeuzes niet uitsluitend op grond van de ligging van het netwerk en/of een businesscase mogen worden gemaakt (zoals dit in uw geval wel wordt gehanteerd). Landschappelijke kwaliteit en leefbaarheid wegen zwaarder. Hiermee wordt een essentieel onderdeel in het proces volledig door u genegeerd. Indien uw plan zou doorgaan zou dat betekenen dat Neede en omgeving bijna de volledige duurzaamheidsopgave voor geheel Berkeland invult naast het feit dat de omgeving Neede procentueel gezien ook al de grootste bijdrage levert aan zonne-energie (ca. 70 hectare; dit is de helft van de totale opgave aan zonneparken). Dat dit totale waanzin is wil er bij u kennelijk niet in en geeft wel aan dat uw commerciële belangen leidend zijn en de belangen van de omwonenden voor u slechts van ondergeschikt belang.


Voor de volledigheid: we hebben het over ca. 12.500 inwoners die zich in het overlast gebied bevinden, zij wonen op minder dan 2.5 kilometer (10 keer de tiphoogte) van een windturbine en zijn daardoor direct belanghebbende omdat zij overlast gaan ervaren (uitspraak Raad van State 2018) en mogen dus ook in beroep gaan bij de Raad van State. Dat u desondanks van mening bent en blijft dat u de gesprekken parallel kunt laten lopen aan het herijken van RODE vinden wij ronduit stuitend. U negeert daarmee willens en wetens onze oproep en het herhaaldelijk advies van de wethouder/college om geen gesprekken te voeren met de omwonenden. Als u onze belangen daadwerkelijk serieus neemt en het beste voor Berkelland wil dan wacht u nu eerst het proces inzake herijking van RODE af. Uw laatste opmerking in uw mail dat u in januari 2021 met ons in gesprek wil om te praten over de wijze waarop de communicatie vorm moet krijgen met de omwonenden vinden wij in dat kader dan ook onbegrijpelijk.

U geeft overigens zelf ook al aan in uw mail dat u in januari 2021 start met mailingen of bewonersbrieven naar de direct-omwonenden. Kortom, uw plan ligt al gewoon klaar, u gaat tot uitvoering hiervan over, u negeert daarmee alle verzoeken, oproepen en adviezen. Daarnaast vragen wij ons ten zeerste af in hoeverre een gesprek zinvol en nuttig kan zijn aangezien het bestuurslid Remco Janssen van de BAWE ons als een actiegroep neerzet die volgens hem slechts een klein deel van de omwonenden vertegenwoordigt. U denigreert en bagatelliseert SOVW en vele participanten/inwoners hiermee tot een niet relevante partij in het proces. Daarnaast is de BAWE veel afspraken niet nagekomen en zijn er bijzonder veel (pijnlijke) fouten gemaakt; hetgeen de BAWE ook erkent. Hiermee heeft de BAWE haar brevet van onvermogen afgegeven. Met vriendelijke groet, Bestuur SOVW CC: raadsleden en college238 weergaven0 opmerkingen
bottom of page