top of page

Update - Stand van zaken

Bijgewerkt op: 6 nov. 2020

We hebben een turbulente tijd achter de rug met betrekking tot het windpark Avinkstuw. Wij willen jullie graag een update geven over de laatste ontwikkelingen.

Video: Ton Kraayenvanger (Klik hier voor alle video's)


Raadsvergaderingen 13 oktober en 14 oktober

Raadsbrief

Kort voor de raadsvergadering van 13 oktober jl. heeft het college een raadsbrief naar alle raadsleden gestuurd over het raadsbesluit RODE (Ruimtelijke Ordening en Duurzame Energieopwekking).

In overleg met de gemeenteraad wil het college in het eerste kwartaal van 2021 meer inhoudelijke lokale kaders vastleggen in het RODE beleid, aanvullend op de landelijke wetgeving. Zoals bijvoorbeeld de maximale turbinehoogte, afstand tot de bebouwde kom of andere turbines. Tot het moment waarop de nieuwe kaders zijn vastgesteld (eerste kwartaal 2021) zullen geen grootschalige windinitiatieven in de fase van participatie worden toegelaten.

Windinitiatieven worden tot besluitvorming aangehouden. Tot die tijd kunnen initiatiefnemers wel participatieplannen maken en deze aan de gemeente voorleggen voor feedback. Maar een akkoord van de gemeente over het participatieplan volgt pas als het proces, de eventuele aanvullende kaders en de rol van de gemeenteraad helder is.


SOVW vindt dit een positieve ontwikkeling en dit stemt ons ook hoopvol. Dit betekent dat er (meer) rekening gehouden zal worden met onze belangen waaronder de afstand tot woningen en woonkernen. Uiteraard moet besluitvorming nog plaats vinden en is het zeker nog geen gelopen race.


De raadsbrief “uitwerking raadsbesluit evaluatie RODE” kunt u hier lezen:

2020-10-13 Raadsbrief uitwerking raadsbe
.
Download • 1.46MB

Motie “Herijking RODE / voorgenomen plan windpark Avinkstuw”

Woensdag 14 oktober is tijdens de raadsvergadering de motie van D66, PvdA en OBL “Herijking RODE / voorgenomen plan windpark Avinkstuw” inhoudelijk behandeld. In deze motie roepen deze partijen op om het RODE beleid te herijken en dragen zij het college op om geen medewerking te verlenen aan het windpark Avinkstuw. Als redenen worden onder meer genoemd:


  • Geen maatschappelijke acceptatie;

  • De windturbines liggen te dicht bij woningen en woonkernen;

  • Het zeer onzorgvuldige proces van de initiatiefnemers.

De volledige tekst van de motie vindt u hier:

M-20-20 - Motie vreemd aan de agenda - H
.
Download • 935KB

Graag hadden wij, SOVW, willen inspreken tijdens de raadsvergadering om het belang van deze motie te onderstrepen. Helaas bleek dit niet mogelijk bij een motie vreemd aan de agenda. De inspreektekst hebben we daarom naar alle raadsleden gestuurd voorafgaand aan de raadsvergadering.


De inspreektekst van Karin Langendonk namens SOVW vindt u hier:

2020-10-13 Ingekomen stukken - Stichting
.
Download • 75KB

Dinsdag 13 oktober hebben zowel de Gemeenschapsraad Neede als de oud raadsleden / wethouders van de gemeente Neede een brief gestuurd naar het college en de raadsleden. Zij spreken zich duidelijk uit tegen deze grote windturbines in de nabijheid van onze woonkernen.


De volledige brief van de Gemeenschapsraad Neede vindt u hier:

2020_10_12-Gemeente-Berkelland-windmolen
.
Download • 166KB

De volledige brief van de oud raadsleden en wethouders vindt u hier:

Brief oud raadsleden wethouders
.pdf
Download PDF • 222KB

BAWE en de WindUnie konden natuurlijk niet achterblijven en zij hebben op de valreep een mail gestuurd naar de gemeenteraad en het college waarbij zij uiteraard de raadsleden ten zeerste afraden om met de motie in te stemmen.


De brief van BAWE en de WindUnie vindt u hier:

https://achterhoeksewindenergie.nl/wp-content/uploads/2020/10/Brief-aan-BW-en-gemeenteraad-inzake-motie-D66-om-Avinkstuw-te-stoppen.pdf


Helaas heeft de motie niet kunnen rekenen op een raadsmeerderheid. Het CDA, VVD, Gemeentebelangen en GroenLinks zien op dit moment onvoldoende aanknopingspunten om het volledige plan Avinkstuw af te schieten. Wel willen zij de uitgangspunten van RODE verder uitwerken waarbij er nieuwe kaders worden vastgesteld (conform de raadsbrief). Tot die tijd wordt het plan Avinkstuw on hold gezet en in 2021 getoetst op basis van de nieuwe uitgangspunten van RODE. SOVW betreurt dit omdat de onzekerheid blijft. Een eerste belangrijke stap is gezet, er worden nieuwe uitgangspunten/kaders opgesteld voor het beleidsplan RODE.


Wij gaan door met onze strijd!

185 weergaven0 opmerkingen
bottom of page