top of page

De standpunten in het gemeentehuis

 

Coalitie

Coalitie in Berkelland bestaat uit: CDA, Gemeentebelangen en de VVD.

 

Verantwoordelijke wethouders

Wethouder Gerjan Teselink (VVD): verantwoordelijk voor het energie uitvoeringsprogramma.

Wethouder Maikel van de Neut (CDA): heeft ruimtelijke ordening in zijn portefeuille.

De diverse partijen

CDA (8 zetels)

Het CDA heeft zich niet specifiek uitgesproken over de plannen rondom het project “Avinkstuw”. Wel stellen zij:

 • CDA wil geen randvoorwaarden stellen ten aanzien van groene energie. Dit werkt alleen maar vertragend.

 • Van een initiatiefnemer wordt een intensief participatieproces en een gebiedsfonds verwacht om zodoende meer draagvlak in de samenleving te krijgen.

 • Het CDA waakt ervoor dat er extra installaties komen om ook andere gemeenten van duurzame energie te voorzien, zij dragen primair hun eigen verantwoordelijkheid.

Raadsvergadering 07-07-2020 (Klik hier voor het fragment)

 • Fractie CDA vraagt college om regie te nemen

 • Er moet gekeken worden naar maximering van hoogtes van windmolens en afstanden tot de woonkernen

 • Evt. moet het RODE beleid hierop worden aangepast

Gemeentebelangen (5 zetels)

Heeft zich niet specifiek uitgelaten over het project “Avinkstuw”. Stelt tot nu toe uitsluitend:

 • Niet teveel belemmeringen opleggen aan initiatiefnemers. Dit werkt vertragend.

 • De verwachting is dat zij het CDA volgen.

* Inmiddels (juni 2020) heeft er een constructief gesprek plaatsgevonden tussen de fractie van Gemeentebelangen en het bestuur van SOVW. 

Raadsvergadering 08-07-2020 (Klik hier voor het fragment)

GB maakt zich zorgen over de hoge windmolens. 

Volgorde energietransitie

 • Eerst kijken naar besparing van energie (isoleren)

 • Vervolgens zonnepanelen op daken

 • Zonneparken

 • Dan pas windmolens

Verwachting is dat windmolens nodig zijn om doelstellingen te halen, maar:

 • GB denkt daarbij aan een andere hoogte

 • Locatiekeuze met voldoende draagvlak is van belang

 • Goede communicatie met inwoners

 • GB maakt zich zorgen over het gezondsheidsaspect, net als vele inwoners.

 

D66 (4 zetels)

 • Naast de technische mogelijkheid is ook het behoud van landschappelijke waarden, de ruimtelijke inpasbaarheid en nabijheid van veel woningen van belang. Dus ook nadrukkelijk de maatschappelijke aspecten.

 • Het plan “Avinkstuw” met 5 grote windmolens dicht bij de grote kern Neede is veel te ingrijpend.

 • Meer inzetten op kleine zonneparken door het verstrekken van subsidie.

Raadsvergadering 17-06-2020 (Klik hier voor het fragment)

 • Een motie van D66 en PvdA met betrekking tot herijking van de zoekzones waarbij vroegtijdig getoetst wordt op landschappelijke waarden, ruimtelijke inpasbaarheid en maatschappelijke acceptatie heeft het niet gehaald. De motie werd naast D66 alleen gesteund door de PvdA en OBL.

 • Het in 2017 gesneuvelde plan voor het Beltrumse Veld zou opnieuw kunnen worden opgepakt. Of in ieder geval bekeken. De gemeente moet daarbij meer regie nemen.

 

VVD (4 zetels)

 • Het raadslid Wim Klein Willink stelt dat de locatie langs de Berkel vrij logisch is omdat daar nu eenmaal weinig omwonenden zijn.

 • Bij grote projecten moet het participatieproces goed zijn doorlopen.

 

PvdA (2 zetels)

 • Voelt niets voor windmolens in Berkelland, zeker niet langs de Berkel.

 • Ziet windmolens liever geclusterd op de grens met andere gemeenten.

 • Pleit voor een regeling voor boeren dat als ze leegstaande stallen slopen, hier als compensatie kleine zonneparken voor mogen aanleggen.

Raadsvergadering 17-06-2020 (Klik hier voor het fragment)

 • Een motie van D66 en PvdA met betrekking tot herijking van de zoekzones waarbij vroegtijdig getoetst wordt op landschappelijke waarden, ruimtelijke inpasbaarheid en maatschappelijke acceptatie heeft het niet gehaald. De motie werd naast D66 alleen gesteund door de PvdA en OBL.

 

GroenLinks (2 zetels)

 • Is voor duurzame energie en voor windmolens.

 • Het standpunt ten aanzien van “Avinkstuw” is niet geheel duidelijk. Wel heeft GL zich eerder hard gemaakt om het zonnepark bij de Hambroekplassen te beperken tot 2,5 hectare en niet tot 5 hectare. Landschappelijke impact speelde hierbij een rol. Laten zij nu de landschappelijke waarde wel meetellen? Heeft daarentegen de motie van D66/PvdA niet gesteund.

 • GL hecht veel waarde aan een goed participatieproces.

Raadsvergadering 08-07-2020 (Klik hier voor het fragment)

 • College moet meer regie gaan voeren, zoals GL al eerder heeft aangegeven

 • Lager dan 220 meter tiphoogte is in de Achterhoek niet (meer) mogelijk vanwege beperkte opbrengst bij lagere tiphoogtes.

 • Houdt rekening met natuur, landschap én gezondheid bij locatiebepaling.

 

OBL (2 zetels)

 • OBL heeft al eerder aangegeven dat windmolens thuishoren langs de N18 (op- en afritten).

 • De gemeente moet meer het heft in eigen hand nemen, meer regie voeren.

 • Een motie van D66/PvdA met betrekking tot herijking van de zoekzones waarbij vroegtijdig getoetst wordt op landschappelijke waarden, ruimtelijke inpasbaarheid en maatschappelijke acceptatie is door OBL mede ondersteund.

Raadsvergadering 17-06-2020 (Klik hier voor het fragment)

 • Een motie van D66 en PvdA met betrekking tot herijking van de zoekzones waarbij vroegtijdig getoetst wordt op landschappelijke waarden, ruimtelijke inpasbaarheid en maatschappelijke acceptatie heeft het niet gehaald. De motie werd naast D66 alleen gesteund door de PvdA en OBL.

Raadsvergadering 08-07-2020 (Klik hier voor het fragment)

 • OBL is nog steeds voor windmolens op de goede locaties, bijv. langs op- en afritten van N18.

 • Als niemand windmolens wil dan is het alternatief een kleine kerncentrale.

bottom of page